dimecres, 10 de desembre del 2014

NORMES per a les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Normativa per a les activitats extraescolars

- Les activitats extraescolars estan organitzades i gestionades per l’APIMA i aquestes es realitzen fora d’horari escolar, per tant, tots els infants que hi vulguin participar han de ser socis de l’Apima.

- Cada alumne ha de lliurar una fotocòpia de la targeta sanitària al responsable de l’activitat al seu inici.

- Les activitats proposades es faran sempre i quan el nombre d'inscrits superi una ràtio mínima que la faci viable. En cas que el nombre d’inscrits superi el nombre màxim previst per cada activitat, es realitzaria un sorteig (no es tindrà en compte l’ordre d’inscripció, tenint preferència les inscripcions realitzades en els terminis previstos).

- Altes i baixes: Les places son limitades i el preu s’ha calculat en funció del nombre de participants. No us podreu donar de baixa de l’activitat, com a mínim, fins haver pagat un trimestre, donat que les activitats i les subvencions tenen caràcter trimestral. Per donar-se d’alta i/o de baixa heu d’avisar per escrit 15 dies abans de la finalització del trimestre.

- Canvis d’activitat: s’hauran de demanar per escrit i només es podrà fer si hi ha places disponibles.

- Les quotes estan prorratejades entre tots els mesos i per això tots els mesos es paga el mateix, amb independència dels dies hàbils de cada més. L’abonament dels rebuts de les activitats és trimestral i es domiciliarà al vostre compte. 

- En el cas de devolució del rebut, les comissions de devolució aniran a càrrec vostre. El pagament del rebuts corresponents així com de les despeses per devolució s’abonaran mitjançant transferència.

- Es prega puntualitat a l’hora de recollir al vostres fills i filles.

- L’actitud i comportament de l’alumne ha de ser correcte, de respecte vers al monitor, als companys i el material.
- La junta de l’Apima es reserva el dret de fer fora l’alumne que incompleixi
alguna de les normes.
- Podeu comunicar incidències per escrit al correu de l’Apima, per tal que es pugui  fer un seguiment del desenvolupament de les activitats.

Demanem la vostra col·laboració a l’hora de complir les normes establertes.

              apima_campanet@hotmail.com

XERRADA "Problemes en l´adquisició del llenguatge"DIJOUS 11 DE DESEMBRE, a les 20:15 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament (Cas Metge Dolç), XERRADA 

"Problemes en l'adquisició del llenguatge" (TEL)

a càrrec de na Joana Cerdà, Logopeda a l'EAP, Palma.

 Us esperam!!!